Kommende aktiviteter

Den 24. november 2021 kl. 14-16. Lead - Enter Next Level, Overgaden Oven Vandet 10, 2. og 3. sal
1415 København K - eller video

DIN-F gå-hjem-møde: Etnografi som metode i implementeringsforskning

Oplægsholdere: professor Tine Tjørnhøj-Thomsen, Statens Institut for Folkesundhed; seniorforsker, lektor Jeanette Wassar Kirk, Hvidovre Hospital og Aarhus Universitet; ph.d. studerende Ditte Maria Sivertsen, Hvidovre Hospital og Københavns Universitet.

Etnografi er læren om kultur og mennesker og anvendes til at beskrive en kultur gennem feltarbejde, hvor deltagerobservationer og interviews er centrale metodetilgange. Etnografi er en hyppigt anvendt metode indenfor humaniora og socialvidenskab, men selvom det er velkendt indenfor implementerings-forskningsfeltet at kontekst og kultur har en stor betydning for succesfuld implementering, har man først for nyligt fået øjnene op for metodens anvendelsesmuligheder i dette forskningsfelt. Kom og hør hvordan etnografiske studier kan bidrage til en nuanceret forståelse af underliggende strukturer, mønstre og praksisser, som er medvirkende til udfaldet af en fremadrettet implementering.
Arrangementet er målrettet dig, som forsker i implementering, men alle interesserede er naturligvis velkomne. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Du kan vælge at deltage på plads i København K eller via video. Klik på knappen til venstre for det fulde program og tilmelding.

Tidligere aktiviteter

Den 2. september 2021 kl. 10-15. Vestergade 17, 5800 Nyborg eller video

Implementering af patientrapporterede oplysninger (PRO) i rehabilitering - arrangement i samarbejde mellem DIN og REHPA - Videncenter for Rehabilitering og Palliation

PRO-spørgeskemaer (patientrapporterede oplysninger) bruges i stigende grad i sundhedsvæsenet. Det aktualiserer behovet for at planlægge og arbejde med implementering af PRO i både kommuner og på hospitaler. En vellykket implementering er en forudsætning for, at man opnår de forventede effekter med PRO. Men hvordan lykkes man med det? Det kan du blive inspireret til på denne temadag. Kom og hør forskere, administratorer og sundhedsprofessionelle, der selv har prøvet at implementere PRO, når de deler deres erfaringer om implementeringsprocessen, og hvordan de bruger PRO i deres daglige arbejde. DIN arrangerer dagen i samarbejde med REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Se det fulde program og information om tilmelding via den blå knap til venstre. Deltagelse er gratis (på plads i Nyborg eller online).

Den 23. marts 2021 fra kl. 12-13

Dansk ImplementeringsNetværk afholder generalforsamling, hvor vi håber, at rigtigt mange af jer vil deltage. Grundet den nuværende Covid-19 situation, vil generalforsamlingen foregå digitalt.

Vi opfordrer alle til at stille op til bestyrelsen. Det er en god mulighed for at sætte dagsordenen og samtidigt også sjovt. Vi har 7 ledige pladser i bestyrelsen og 3 bestyrelsesmedlemmer på genvalg.

Dagsorden for generalforsamlingen kan i se nedenfor.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Godkendelse af budget
5. Valg til bestyrelsen. På valg er:

· Bo Jensen
· Ian Røpke
· Dorte L. Stigaard
· Gitte Horskjær Hansen (Genopstiller ikke)
· Jeanette Wassar Kirk (Genopstiller ikke)
· Ditte Maria Sivertsen (Genopstiller ikke)

6. Behandling af indkomne forslag.

Har i spørgsmål, eller ønsker at komme med forslag, så må I meget gerne sende dem til foreningens mailadresse: danskimplementering@gmail.com.

DINS VIRTUELLE ÅRSKONFERENCE DEN 23. MARTS 2021 KL. 9.00 – 12.00. DET ER GRATIS AT DELTAGE.

Dansk ImplementeringsNetværk inviterer til årskonference om implementering på afstand

Den globale pandemi med COVID19 har for mange skabt et brud i arbejdsvaner, metoder og måder at implementere projekter og nye tiltag på. Mange forandringsprocesser skal gentænkes, når muligheden for fysisk tilstedeværelse er begrænset – både når det gælder relationen til borgerne, men også i forhold til kompetenceudvikling af medarbejdere, netværksdannelse, dataindsamling og ledelse.
Formålet med den virtuelle årskonference i DIN er, at sætte fokus på erfaringerne med at planlægge og styre forandringsprocesser i en coronatid.

På konferencen, vil du møde Adfærdsforsker Lou Atkins, der taler om, hvordan adfærdsforskning kan sættes i spil, når tiltag og forandringer skal implementeres på afstand.

Derudover deltager repræsentanter fra Novo Nordisk, Københavns Kommune, og projektet Stepping stone i Hjørring Kommune, som alle vil fortælle om deres erfaringer med implementering i en corona-tid.

Konferencen vil foregå på Zoom, og deltagere vil få sendt et link til deltagelse dagen før konferencen. Dagen faciliteres af Torsten Conrad, partner v. LEAD og forsker i ledelse og implementering.

Dansk ImplementeringsNetværk inviterer til generalforsamling

Den 16. juni afholder vi i Dansk ImplementeringsNetværk generalforsamling, fra 15.30-16:30.00

Grundet den nuværende Covid-19 situation, vil generalforsamlingen foregå digitalt
Mere information om den præcise platform for afholdelse af generalforsamlingen følger.

Dagsorden for generalforsamlingen kan i se nedenfor.

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Godkendelse af budget
5. Valg til bestyrelsen. På valg er:
Therese Marie Dyrby
Tonje Bergheim Vestby
Hanne Nielsen
Cecilie Lindstrøm
6. Behandling af indkomne forslag.

Har i spørgsmål, ønsker at komme med forslag eller vil du gerne deltage, så må I meget gerne sende en mail til foreningens mailadresse: danskimplementering@gmail.com

Herluf Trolles Gade 11, 1052 København - Mandag den 18. maj - kl. 15:00-17:00

BEDRE VELFÆRD GENNEM ØGET FAGLIGHED

Dansk Evalueringsselskab, Selskab for evidens og praksis og Dansk ImplementeringsNetværk inviterer til Gå-Hjem-møde om udvikling af faglighed i velfærdssamfundet.

Bliver fagprofessionelle begrænset i udøvelse af deres fagprofessionelle dømmekraft på grund af overstyring af velfærdsområderne? Eller er det de fagprofessionelle, der kan blive bedre at tage ansvar for at definere og italesætte fagligheden?

Høj faglighed og dømmekraft blandt fagprofessionelle er en nødvendig forudsætning for kvalitet i velfærden – vi debatterer, hvordan ansvaret for den faglige udvikling blandt fagprofessionelle kan øges, og hvordan man undgår ufleksibel overstyring.

Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig på evidensogpraksis.dk

Årskonference 2020 "Fra vision til konkret adfærd" er aflyst

På grund af den nuværende situation med COVID-19, har bestyrelsen for Dansk Implementeringsnetværk (DIN) desværre set sig nødsaget til at aflyse årskonferencen for 2020, der skulle have været afholdt den 26. maj.

Dette skyldes, at der på grund af COVID-19-situationen på nuværende tidspunkt stadig er usikkerhed omkring, hvorvidt det vil være tilladt at afholde arrangementet. 

Roskilde Universitetscenter (RUC) - Onsdag den 4. december - kl. 14.00-16.30

Nudging og oversættelse som implementeringstilgange

DIN-F afholder Gå Hjem-møde om nudging.

Programmet er som følger:
Kl. 14-15.00: Hvad kan nudging bidrage med i forhold til implementering? v. Kirsten Bregn, cand.polit, ph.d., lektor v. Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC

Kirsten Bregn har for nylig udgivet bogen Adfærdsinformeret politik. Anvendelse af indsigter fra adfærdsøkonomi og psykologi i offentlig politik på DJØFs forlag. I hendes oplæg vil hun fortælle om nudging somet eksempel på adfærdsinformeret politik, hvor indsigter fra psykologi og adfærdsøkonomi anvendes til at kvalificere offentlig politik. Baggrunden for nudging er mange års forskning inden for psykologi og adfærdsøkonomi, der viser at mennesker meget ofte handler anderledes end den rationelle homo economicus. Adfærden kan i vidt omfang sammenfattes ved nogle centrale indsigter, som man bør være opmærksom på i forbindelse med implementering. Der redegøres for disse indsigter med en række eksempler, og det vises hvordan man på grundlag af disse indsigter kan påvirke menneskers adfærd gennem nudging-tiltag. Hovedtyperne af nudging-tiltag præsenteres tillige med en række eksempler. Spørgsmålet om grænser for nudging diskuteres.

Kl: 15.00-15.20: Kaffepause

Kl. 15.20-16.20: Fra implementation science til oversættelse? v. John Damm Scheuer, ph.d., lektor v. Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC

Indenfor implementation science forestiller man sig at implementeringsprocesser i sundhedsvæsenet kan lykkes bedre, hvis man tilvejebringer evidensbaseret viden om, hvilke interventioner, der ”virker i praksis”. Man arbejder med Cochranes evidens-hierarki og laver reviews, der samler op den forskningsbaserede viden, der eksisterer om hvilke interventioner, der generelt virker i implementeringssituationer. I modsætning til implementation science antager oversættelsesperspektivet at succesfuld implementering kræver nøje kendskab til oversættelsesprocessers karakteristika, afhænger af lokale oversætteres ”oversætter-kompetencer” og evne til lære, hvad der i en specifik lokal kontekst skal til for at implementere en innovativ idé, retningslinie eller et referenceprogram i praksis. Spørgsmålet, der kan rejses på den baggrund er: bør Cochranes evidenshierarki vendes om? Udgør lokal kontekstuel viden stærk evidens i implementeringssituationer? Og bør den generelle evidensbaserede viden, som f.eks. Cochranes implementerings og interventionsforskergruppe EPOC producerer betragtes som svag evidens i implementerings-situationer?

16.20: Opsamling og afslutning

Slides fra gå-hjem-mødet kan hentes her:

DIN-F_Gå-hjem-møde

København - Tirsdag den 19. november - 15.00-17.00

Formidling som implementeringsgreb

Formidling er nødvendig, men sjældent tilstrækkelig, når man skal implementere forandringer. Det er facit efter årtiers erfaringer med formidling til og fra den offentlige sektor. Hvor efterlader det formidling som implementeringsgreb? Og er der forskel på, om implementeringen skal føre til mere eller mindre komplicerede forandringer? Det er emnet for dette gå-hjem-møde i Dansk Implementeringsnetværk, som afholdes hos Rambøll i Ørestaden d. 19. november kl. 15-17.

På gå-hjem-mødet får du både konkrete erfaringer fra implementeringspraktikere, en teoretisk og praktisk indflyvning til formidling som implementeringsgreb, redskaber til at formidle med implementeringsfokus og mulighed for at drøfte dine egne erfaringer.

Projektlederne Emilie Bruun Poulsen og Martine Kaalund Duun fra Skattestyrelsens Implementeringssekretariat præsenterer erfaringer fra et konkret projekt, hvor en ny strategi skulle implementeres i styrelsen. Implementeringen krævede både organisatoriske tiltag og differentieret formidling af administrative forenklinger.

Derudover giver communications manager David Graff fra Rambøll en indføring i formidling som implementeringsgreb ud fra en analyse af, hvad formidling kan og ikke kan i implementeringsprojekter af forskellig kompleksitet. Han deler desuden Rambølls redskaber til at arbejde med formidling i implementeringsprojekter, gennemgår eksempler og sætter spot på, hvad der overordnet kendetegner formidling, der kan forandre.

På gå-hjem-mødet vil der endelig være faciliterede gruppedrøftelser af deltagernes erfaringer med formidling som implementeringsgreb samt af, hvordan man kan anvende mødets input i egen praksis.

Oplægsholdere er:
- David Graff, der arbejder i Rambøll med at udvikle formidling, som understøtter implementering i den offentlige sektors praksis.
- Emilie Bruun Poulsen, projektleder i Implementeringssekretariatet, Skattestyrelsen
- Martine Kaalund Duun, projektleder i Implementeringssekretariatet, Skattestyrelsen

Slides fra gå-hjem-mødet kan hentes her:

DIN_Gå-hjem-møde_191119_udsendes

Konferencen afholdes 4. til 6. september 2019 på Comwell Kolding, Skovbrynet 1 i Kolding 6000.

Dansk Evalueringsselskabs Årskonference 2019 - EVALUATORPOSITIONER FØR OG NU

Ved DES's konference i 2019 vil foreningen gerne gøre status over udviklingen i de forgangne år, men også kigge fremad og ændre lidt på konferencens format. Evalueringsfeltet har bevæget sig gennem en række bølger og er blevet et fænomen, der indgår som en fast del af praksis i både offentlige og private organisationer. Senest har der bl.a. været fokus på, at den professionelle evaluator bør kunne indtage forskellige positioner, være i stand til at svare på mange typer af evalueringsspørgsmål, og at etiske overvejelser bør være centrale i arbejdet med evaluering.

Mødecenter Odense - Mandag den 27. maj 2019 - kl. 08:00

Årskonference 2019 - Hvor er brugeren i implementeringsprocessen?

Der bliver talt meget om involvering af brugerne – borgerne og de fagprofessionelle – især når nye indsatser skal udvikles og afprøves. Men hvordan involverer vi brugerne, når projekter og indsatser skal blive til virkelighed? Med fokus på implementeringsprocessen – fra udforskning af behov til bæredygtig implementering – hvordan får vi så rent faktisk involveret brugerne eller måske ligefrem gjort dem til deltagere i processen? Hvilke perspektiver, metoder og fremgangsmåder er relevante? Dette er fokus for årskonferencen i Dansk implementeringsnetværk.

København - Mandag 11. marts 2019, kl. 14 – 16.15

Hvad alle konsulenter og ledere bør vide om implementering

Implementering af strategier, politikker, programmer og beslutninger er en vigtig del af hverdagen. Både i de offentlige og de private organisationer. Samtidig er det ofte i implementeringen, at de gode intentioner mislykkes. Og gode intentioner uden gode implementeringsprocesser giver dårlige resultater. Ét vigtigt skridt på vejen er tydelige og klare mål. Men hvis målene ikke konverteres til handlings- og adfærdsmål, så risikerer vi, at der ikke kan ageres konstruktivt i forhold til de definerede mål.

København - Mandag 11. marts 2019, kl. 14 – 16.15

Implementeringsteams – hvem, hvordan og hvorfor?

En af de tendenser som ses indenfor implementeringsforskningen er etableringen af implementeringsteams, forandringsagenter og andre støttefunktioner som led i at øge implementeringskapaciteten og derved understøtte implementeringen, vedligeholdelsen og opskaleringen af alt fra politikker til evidensbaserede interventioner.
Dette ses både indenfor det sociale, uddannelsesmæssige og sundhedsområdet.

København - Mandag d. 23. april 2018, kl. 14.00 - 17.00

Implementation Science vs. Improvement Science

Professor Per Nilsen fra Linköping Universitet præsenterede sin analyse af forskellen mellem ’implementation science’ og ’improvement science’ med efterfølgende åben drøftelse bland de knap 30 deltagere. Herefter fortalte postdoc Lotus Sofie Bast fra Statens Institut for Folkesundhed om sit netop afsluttede PhD projekt, som havde fokus på implementering af en rygeforebyggelsesintervention blandt unge.

TOP